Gå til indhold

Hoved menu:

Loven

Formalia

LOVER
SKIFORENINGEN DEN STERKE STAV

Vedtatt på ordinær admiralforsamling (årsmøte) den 31. oktober 2006, basert på lover av 31. mars 1932 med senere endringer.
§ 1. Foreningens navn.
Foreningen er stiftet 8. februar 1915 under navnet ”Skiforeningen Den Sterke Stav”. Dens formål er å arbeide for medlemmenes legemlige utvikling og fremme av kameratskap.

§ 2.  Foreningens merke.
 Foreningens merke er en skistav med håndrem og trinse, og med tre blå ”H”-er på tvers av stavens lengderetning, mellom håndrem og trinse. Disse ”H”-ene symboliserer foreningens ideal; ”Han Hopper Høyest”. Foreningens emblem er merket utformet som en nål med de tre ”H”-ene i blå emalje. Nålen er foreningens eiendom, og er på utlån til medlemmene.

§ 3.  Foreningens sete.
Foreningens sete er i Oslo.

§ 4.  Medlemsskap.
Som medlemmer kan kun opptas sjøfolk, forhenværende sjøfolk og skipsfartsinteresserte. Inntredelsesalder skal ikke være under 35 år.
Alle medlemmer er underkastet foreningens lover og særbestemmelser som måtte bli fattet av admiralforsamlinger, medlemsmøter, styret og sportsutvalg.
Enhver som ønsker å bli medlem skal sende skriftlig velbegrunnet søknad til styret, med anbefaling av et medlem, en fadder. Fadderen bør invitere kandidaten som gjesteløper ved en skifestival før sluttbehandling av søknaden foretas av styret. Hvis styret er enstemmig i sin innstilling om opptakelse, skal kandidaten fremstilles for opptakelse på den derpå følgende admiralsforsamlingen.
Foreningens medlemmer inndeles slik:
Aktive medlemmer. Dette er medlemmer som er fastboende i området omkring foreningens sete. Antallet aktive medlemmer skal ikke overstige 30. medlemmer. Aktive medlemmer som er 80 år eller eldre kalles senior medlemmer.medlemmer. I denne kategorien inngår etter søknad sjøfarende og andre medlemmer med langvarig opphold utenfor området med foreningens sete. Passive medlemmer stilles utenfor det vanlige medlemskap. Ved meddelt ønske om gjeninntredelse får medlemmet tilbake sitt vanlige medlemsskap, selv om antall aktive medlemmer derved overskrider 30.
Æresmedlemmer. Admiralforsamlingen (årsmøtet) kan utnevne medlemmer og innbudte til æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra styret.

§ 5. Eksklusjon.
Et medlem kan ekskluderes hvis dets oppførsel er til skade for foreningen, eller er fornærmende for noen av foreningens medlemmer. Økonomiske mislighold av forpliktelser til foreningen er også grunn for eksklusjon. Eksklusjon besluttes av styret.

§ 6. Utmeldelse.
Utmeldelse skjer skriftlig til admiralsekretæren.

§ 7.  Admiralforsamlingen (årsmøtet).
Admiralforsamlingen avholdes 1 gang pr. år, normalt ved månedskifte okt./nov. Innkalling skal skje pr brev eller e-post senest 2 uker før avholdelse. Admiralforsamlingen er beslutningsdyktig.
Følgende saker skal berøres:
Valg av ordstyrer.av nye medlemmer.
Årsmelding.- kun til orientering.av årskontingent.
Valg av styret. Styret skal bestå av; President, Admiralsekretær/kasserer, Rennleder og 2 styremedlemmer, som samtlige velges separat av admiralsforsamlingen. Styret velges for 1 år. Valget kan foregå skriftlig.
Admiralforsamlingen etterfølges med middag i tradisjonelle former med Tale for  Staven og Den Gode Historie. Antrekket skal være mørk dress med foreningens nål på jakkeslaget.

§  8.  Ekstraordinær admiralforsamling.
Kan innkalles med 8 dagers varsel når minst 11 aktive medlemmer forlanger dette. Begrunnelsen skal følge med innkallelsen.

§ 9. Skisesong og årskontingent.
Skisesongen strekker seg fra og med begynnelsen av admiralsforsamlingen det ene året til begynnelsen av admiralsforsamlingen påbegynnes det neste året.
Årskontingenten gjelder for hele skisesongen og skal betales uoppfordret til skiforeningens kasserer innen før avholdelse av sesongens skifestival. Senior medlemmer betaler halv årskontingent. Passive medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

§ 10.  Medlemmers møteplikt.
For admiralforsamling (årsmøte) og skirenn gjelder møteplikt for de aktive medlemmene. Sykdom, viktig jobbfravær og helt spesielle sosiale forhold kan godtas som gyldig fravær men skal meldes til admiralsekretæren.

§ 11. Lovendring.
Lovendring kan kun skje på admiralforsamlingen med minimum ¾ flertall, og må presenteres medlemmene minst 2 uker før møtet.

§ 12. Oppløsning.
Foreningen kan kun oppløses på admiralforsamling og med ¾ flertall. Foreningens midler
skal i så tilfelle tildeles Foreningen til Ski-idrettens Fremme, Oslo.

§ 13. Sportslige aktiviteter.
Skifestivalen skal være foreningens sportslige høydepunkt og skal normalt finne
sted uken etter Holmenkollrennet. Foreningens flagg skal vaie, det norske flagg og foreningens nål bæres av medlemmene så lenge konkurransene pågår.
Det konkurreres om følgende:

  • Om Foreningmesterskapet. Kombinasjonen hopp og langrenn. Vinner blir foreningmester og tildeles vandrepokalen (”Gullpokalen”). De tre beste tildeles medaljer. Konkurransene ledes av rennleder og utnevnte oppmenn for hver av disiplinene.

  • Kunnskap. Rennleder er ansvarlig for å utarbeide relevante spørsmål som vil sette deltakerne på de ytterste kunnskapsmessige prøver. Vinneren tildeles Goltens vandrepokal.

  • Årets medlem. Ekerholts vandrepokal tildeles det aktive eller seniormedlemmet som etter styrets nøye vurderinger har markert seg i løpet av året.

Tildeling av vandrepokaler innebærer rett til å oppbevare pokalene til påfølgende skifestival, samt rett og plikt til å besørge inngravering av navn og nypusset stand før innlevering til Rennleder før neste skisesongs skifestival.

§ 14. ”Medløper”-begrepet.
Fordi Skiforeningen Den Sterke Stav er en forening til fremme av skidrettens gleder, og med de derav følgende høye krav som settes til medlemmenes kvaliteter, skal medlemmene til ære for ski-idretten omtales som ”medløpere”.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu