Gå til indhold

Hoved menu:

Loven 1932

Historisk tilbakeblikk > Lovens tidligere versjoner

Love for DEN STERKE STAV SKIKLUB,
vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 31. mars 1932, med senere vedtak.

§ 1. Klubbens navn er DEN STERKE STAV SKIKLUB. Stiftet 8. februar 1915. Dens formål er å arbeide for medlemmenes.legemlige utvikling og fremme av kameratskap.
§ 2. Klubbens merke er en skistav med rem og trinse i guld med 3 x H tversover i emalje.
§ 3. Klubbens sete er i Oslo.
§ 4. Klubbens medlemmer inndeles således:
 Fastboende medlerrnner
Sjøfarende medlemmer
Generalforsamlingen kan opnævne æres- og indbudte medlemmer efter enstemmig indstilling av styret. Valget må være enstemmig.

Alle medlemmer er underkastet klubbens lover og særbestemmelser der måtte bli fattet av generalforsamlinger, medlemsmøter, styret og sportsutvalg.
§ 5. Som medlemmer kan kun opptas: sjøfolk, forhenværende sjøfolk og skibsfartsMedlemmernes indtrædelsesalder skal ikke være .under 35-  - år. Yngre medlemmer kan opptas ved særskilt valg, som må være enstemmig. Enhver som ønsker å egenhændig påtegning av disse. Ansøkningen behandles av styret og må være enstemmig og skal behand1es på første medlemsmøte.
Medlemstallet må ikke overstige 30 - tretti -. Utenbysboende teller ikke.
§ 6. Kontingenten er kr. 40,- pro år for fastboende og kr. 15,- pro år for sjøfarende. Indskrivningen er kr. 75,- - syttifem -.
Et medlem kan bli livsvarig medlem ved å indbetale kr. 2.000,- totusen gang for alle. De herved indkomne midler avsettes til et fond som disponeres av generalforsamlingen. Rentene kan av styret anvendes til klubbens bedste og dens administrasjon.
Medlemmer der ikke har betalt sin kontingent for indeværende termin har ikke stemmeret - og har ikke adgang til skiløpererfester - hvortil medlemmer ellers er berettiget.
§ 7. Et medlem kan ekskluderes hvis dets opførsel er til skade for klubben, eller fornærmende for noen av klubbens medlemmer, samt hvis dets økonomiske forp1iktelser til klubben ikke er opfyldt efter en av styret given frist.
Utmeldelse skjer skriftlig i rekommandert brev.
§8. Lovforandring kan kun skje på generalforsamling med 3/4 dels majoritet.
Klubben kan kun opløses på en i den anledning sammenkaldt generalog beslutningen må fattes av 3/4 del av klubbens stemmeberettigede medlemmer. Klubbens midler tilfalder i tilfælde av opløsning skisportslige øie
§ 9. Klubben ledes av generalforsamling og styre.
§ 10. Generalforsamling avholdes når styret finder det påkrevet, mindst 1 – en gang om året. På generalforsamlingen foretas valg av styre. Dette velges for 1 - ett - år ad gangen. Valget foregår skriftlig. Der kreves almindelig flertall. Generalforsamling varsles pro brev 8 dage for avholdelse. Alle på lovlig måte sammenkaldte møter er beslutningsdyktige. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes når mindst 9 - ni - medlemmer forlanger det.
Styret består av: Formann, viseformann, sekretær og 2 styremedlemmer som samtlige velges separat av generalforsamlingen.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu