Gå til indhold

Hoved menu:

Lover og statutter
LOVER
SKIFORENINGEN DEN STERKE STAV
Vedtatt på ordinær Admiralforsamling (årsmøte) den 21. oktober 2014, basert på lover av 31. oktober 2006.
§ 1.    Foreningens navn og formål.
         Foreningen ble stiftet 8. februar 1915 under navnet ”Skiforeningen Den Sterke Stav”. Formålet er å arbeide for medlemmenes legemlige utvikling og fremme av kameratskap.
§ 2.    Foreningens merke.
         Foreningens merke er en skistav med håndrem og trinse, og med tre blå ”H”-er på tvers av stavens lengderetning, mellom håndrem og trinse. Disse ”H”-ene symboliserer foreningens ideal; ”Han Hopper Høyest”.
        Foreningens emblem er merket utformet som en nål med de tre ”H”-  ene i blå emalje. Nålen er foreningens eiendom, og er på utlån til medlemmene.
§ 3.    Foreningens sete og styre.
         Foreningens sete er i Oslo eller i en tilstøtende kommune.
         Foreningen ledes av et styre som er valgt av Admiralforsamlingen. Det består av President, Admiralsekretær, Kasserer, Rennleder og Skålemester.
§ 4.    Medlemsskap.
         Som medlemmer kan kun opptas sjøfolk, forhenværende sjøfolk og skipsfartsinteresserte. Inntredelsesalder skal ikke være under 35 år.
         Alle medlemmer er underkastet foreningens lover og særbestemmelser som måtte bli fattet av admiralforsamlinger, medlemsmøter, styret og rennledelsen.
         Enhver som ønsker å bli medlem skal sende skriftlig velbegrunnet søknad til Styret, med anbefaling av et medlem, en fadder. Fadderen bør invitere kandidaten som gjesteløper ved en skifestival før sluttbehandling av søknaden foretas av styret. Hvis Styret er enstemmig i sin          innstilling om opptakelse, skal kandidaten fremstilles for opptakelse på den derpå følgende Admiralforsamlingen.
         Foreningens medlemmer inndeles slik:
1)      Aktive medlemmer. Dette er medlemmer som er fastboende i området omkring foreningens sete. Antallet aktive medlemmer skal ikke overstige 30.
2)      Senior medlemmer. Aktive medlemmer som er 80 år eller eldre kalles senior medlemmer.
3)      Passive medlemmer. I denne kategorien inngår etter søknad sjøfarende og andre medlemmer med langvarig opphold utenfor området med foreningens sete. Passive medlemmer stilles utenfor det vanlige medlemskap.
Ved meddelt ønske om gjeninntredelse får medlemmet tilbake sitt vanlige medlemsskap, selv om antall aktive medlemmer derved overskrider 30.
4)      Æresmedlemmer. Admiralforsamlingen (årsmøtet) kan utnevne medlemmer og innbudte til æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra styret.
         
§ 5.    Eksklusjon.
         Et medlem kan ekskluderes hvis det bryter foreningens lover, eller dets oppførsel er til skade for foreningen. Økonomiske mislighold av forpliktelser til foreningen er også grunn for eksklusjon. Eksklusjon besluttes av styret.
§ 6.    Utmeldelse.
         Utmeldelse skjer skriftlig til Admiralsekretæren.
§ 7.    Admiralforsamlingen (årsmøtet).
 Admiralforsamlingen avholdes en gang pr. år, normalt ved månedskifte okt./nov. Innkalling skal skje pr brev eller e-post senest 2 uker før avholdelse. Admiralforsamlingen er beslutningsdyktig.
 Følgende saker skal behandles:
1)      Valg av ordstyrer.
2)      Opptak av nye medlemmer.
3)      Årsmelding.
4)      Regnskap - kun til orientering.
5)      Fastsettelse av årskontingent.
6)      Valg av styre. Styrets medlemmer, som samtlige velges separat av Admiralforsamlingen, velges for 2 år. Valget av President skal foregå skriftlig. Presidentens og Admiralsekretærens funksjonsperioder bør ikke overlappe hverandre.
Styret er valgkomite, og dennes innstilling skal følge innkallelsen. Medlemmene som deltar under Admiralforsamlingen kan foreslå andre kandidater.
Admiralforsamlingen etterfølges med middag i tradisjonelle former med Tale for Staven og Den Gode Historie. Antrekket skal være mørk dress med foreningens nål på jakkeslaget.
§  8.  Ekstraordinær admiralforsamling.
        Kan innkalles med 8 dagers varsel når minst 11 aktive medlemmer krever dette. Begrunnelsen skal følge med innkallelsen.
§ 9.   Skisesong og årskontingent.
        Skisesongen strekker seg fra og med begynnelsen av Admiralforsamlingen det ene året til begynnelsen av Admiralforsamlingen det neste året.
Årskontingenten gjelder for hele skisesongen og skal betales uoppfordret til skiforeningens kasserer før avholdelse av sesongens skifestival. Senior medlemmer betaler halv årskontingent. Passive medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.
§ 10. Medlemmers møteplikt.
For Admiralforsamling (årsmøte) og Skifestivalen gjelder møteplikt for de aktive medlemmene. Sykdom, viktig jobbfravær og helt spesielle sosiale forhold kan godtas som gyldig fravær, men skal meldes til Admiralsekretæren.
§ 11. Lovendring.
        Lovendring kan kun skje på en Admiralforsamling med minimum ¾ flertall, og må presenteres medlemmene minst 2 uker før møtet.
§ 12. Oppløsning.
Foreningen kan kun oppløses på Admiralforsamling og med ¾ flertall. Foreningens midler skal i så tilfelle tildeles Foreningen til Ski-idrettens Fremme, Oslo.
§ 13. Sportslige aktiviteter.
        Skifestivalen skal være foreningens sportslige høydepunkt og skal normalt finne sted i mars måned hvert år. Foreningens flagg skal vaie, det norske flagg og foreningens nål bæres av medlemmene så lenge konkurransene pågår.
        Det konkurreres i følgende mesterskap under ledelse av rennlederen:
1)      Foreningmesterskapet. Kombinert langrenn og hopp. Vinner blir foreningsmester og tildeles en vandrepokal, kalt ”Gullpokalen”. De tre beste tildeles medaljer. Konkurransene ledes av rennleder og utnevnte oppmenn for hver av disiplinene.
2)      Kunnskapsmesterskapet. Besvarelse av spørsmål som setter deltakerne på de ytterste kunnskapsmessige prøver. Vinneren tildeles en vandrepokal, kalt "Den Sterke Stavs pokal". De tre beste tildeles medaljer.
En vandrepokal, kalt "Racingpokalen" tildeles "Årets medlem", som er det aktive medlemmet som etter styrets nøye vurderinger har markert seg i løpet av året.
Tildeling av vandrepokaler innebærer rett til å oppbevare pokalene til påfølgende skifestival, samt rett og plikt til å besørge inngravering av årstall og navn.  Nypussete pokaler leveres Rennleder før neste sesongs skifestival.
§ 14. ”Medløper”-begrepet.

         Fordi Skiforeningen Den Sterke Stav er en forening til fremme av skidrettens gleder, og med de derav følgende høye krav som settes til medlemmenes kvaliteter, skal medlemmene til ære for ski-idretten omtales som ”Medløpere”.Tilbage til indhold | Retur til hoved menu